Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Silkeborg Retshjælp – opdateret den 22. november 2022.


Silkeborg Retshjælps dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Silkeborg Retshjælp er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

come to enjoy the grand collection of blancpain villeret automatic 6656 3642 55b mens white dial online as you are able to find all.twa rolex day date mens rolex calibre 2836 m128349rbr 0014 automatic best seller.

Kontaktperson:

Niels Langager

Drewsensvej 62B
Cvr nr. 88 26 18 28
Tlf. nr. 86810300
mail@sirh.dk
www.sirh.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at gennemføre den konkrete bistand. Hertil kommer personoplysninger vedrørende medarbejdere og frivillige, der er nødvendige at behandle for at opretholde disse forhold. Det vil eksempelvis være følgende personoplysninger:

 1. Almindelige personoplysninger
  1. Navn, adresse, kontaktoplysninger, sociale forhold, økonomi, ansættelsesforhold, familieforhold, boligforhold og cpr-nr.
 2. Følsomme personoplysninger
  1. Helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige forhold og strafferetlige forhold.

Mængden og karakteren af de personoplysninger, vi behandler, er fuldtud afhængig af din konkrete tilknytning til Silkeborg Retshjælp.

Her indsamler vi oplysninger fra

Almindeligvis får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 1. Offentlige myndigheder
 2. Andre fysiske eller juridiske personer

Du vil altid blive orienteret inden vi indhenter personoplysninger om dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler alene personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Disse lovlige grunde til behandling er hos os særligt:

 • Retshjælpens legitime interesser i at behandle personoplysninger
 • At det er nødvendigt for at opfylde et specifikt udmeldt opdrag
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Vores primære behandlingsformål er gennemførelse af et konkret opdrag, som er indgået med retshjælpens rådsøgende om udøvelse af bistand. Der vil altid blive indhentet samtykke til behandling af personoplysninger, men vores behandlingsformål er ikke begrænset hertil. Medarbejdere og frivilliges personoplysninger behandles på baggrund af lovkrav og legitime interesser.


Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på dit samtykke. På trods af dette vil vi i de fleste tilfælde tillige have et eller flere andre lovlige behandlingsformål.


Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagsbehandling sker der videregivelse af personoplysninger til konkrete og relevante modparter eller interessenter. Det kan både være offentlige myndigheder og private fysiske eller juridiske personer.

Du vil altid blive orienteret inden der sker videregivelse af dine personoplysninger til andre.

Vi videregiver ikke personoplysninger til private virksomheder til brug for markedsføring.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares i op til 5 år. Der vil altid efter en konkret vurdering være mulighed for at personoplysninger slettes på et tidligere tidspunkt.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, som suppleret ved databeskyttelsesloven, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndigheden, pt. Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores www.sirh.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

a new https://www.bananaicevape.com/ online.