Rådgivning og vejledning

Silkeborg Retshjælps juridiske rådgivere yder mundtlig rådgivning og vejledning om juridiske spørgsmål til alle uanset indkomst.
Rådgivningen er – hvis du ønsker det – anonym.

Silkeborg Retshjælp rådgiver mundtligt inden for alle typer af retsområder – f.eks. lejeret, personskadeerstatning, familie- og arveret, offentlig ret, ansættelsesret osv. For visse retsområder og for visse sagstyper er vores videregående retshjælp imidlertid begrænset. 

Videregående retshjælp og sagsbehandling

Såfremt vores juridiske rådgivere skønner, at sagsbehandling er påkrævet, kan Silkeborg Retshjælp bistå dig med skriftlig sagsbehandling, f.eks. korrespondance med modparten, opgørelse af krav, indhentning af oplysninger, hjælp i forbindelse med ankesager samt indgivelse af klager m.v.

Silkeborg Retshjælp kan ikke deltage i møder ud af huset, hverken som bisidder eller i forligsmøder.

Silkeborg Retshjælp kan ikke hjælpe med at udarbejde egentlige juridiske dokumenter, såsom testamenter, bodelingsoverenskomster, skøder m.v. ligesom vi som udgangspunkt heller ikke kan hjælpe med at udfylde selvangivelser, ansøgninger om gældssanering og lignende ansøgningsformularer. Her må du enten forsøge selv eller antage normal advokatbistand.

Såfremt advokatbistand bliver nødvendig, kan Silkeborg Retshjælp dog hjælpe med ansøgning om fri proces, såfremt det er muligt.

Småsager

Småsager er betegnelsen for retssager, hvor sagens værdi er højest 50.000 kr.

Uanset begrænsningerne ovenfor kan det aftales, at Silkeborg Retshjælp bistår dig i forbindelse med småsager, både ved udfærdigelse af processkrifter og deltagelse i møder i retten m.v., hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte.

Al hjælp og bistand i Silkeborg Retshjælp er gratis!

best watch replica watches are the best qulity online.welcome to shop yves saint laurent 4137 women fashion high heeled shoes.