Rådgivning og vejledning

Silkeborg Retshjælps juridiske rådgivere yder mundtlig rådgivning og vejledning om juridiske spørgsmål til alle uanset indkomst.
Rådgivningen er – hvis du ønsker det – anonym.

Videregående retshjælp og sagbehandling

Såfremt vores juridiske rådgivere skønner, at sagsbehandling er påkrævet, kan Silkeborg Retshjælp bistå dig med skriftlig sagsbehandling, f.eks. korrespondance med modparten, opgørelse af krav, indhentning af oplysninger, hjælp i forbindelse med ankesager samt indgivelse af klager m.v.

Silkeborg Retshjælp kan ikke deltage i møder ud af huset, hverken som bisidder eller i forligsmøder.

Silkeborg Retshjælp kan ikke hjælpe med at udarbejde egentlige juridiske dokumenter, såsom testamenter, bodelingsoverenskomster, skøder m.v. ligesom vi heller ikke kan hjælpe med at udfylde selvangivelser. Her må du have normal advokatbistand.

Såfremt advokatbistand bliver nødvendig, kan Silkeborg Retshjælp dog hjælpe med ansøgning om fri proces, såfremt det er muligt.

Småsager

Småsager er betegnelsen for retssager, hvor sagens værdi er højest 50.000 kr.

Uanset begrænsningerne ovenfor kan det aftales, at Silkeborg Retshjælp bistår dig i forbindelse med småsager, både ved udfærdigelse af processkrifter og deltagelse i møder i retten m.v., hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte.

Al hjælp og bistand i Silkeborg Retshjælp er gratis!